גורמים המעורבים באישור הקייטנה

מפקחת חותמת על אישור תוכנית הקייטנה
נותן האישור החינוכי

מנהל מינהל החברה והנוער במשרד החינוך, סגנו או מנהל המינהל במחוז או המפקח על הקייטנות במחוז.

נותן האישור החינוכי מטעם משרד החינוך יבדוק אם תכנית הקייטנה ונספחיה אינם סותרים את אחת ממטרותיו של החינוך הממלכתי, בהתאם לסעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי התשי"ג-1953.

יועץ בטיחות

יועץ בטיחות מקצועי, המוזמן לבדוק את הבטיחות הסביבתית במקום הקייטנה.

מתוך חוזר מנכ"ל בטיחות, בריאות ותברואה בקייטנה, סעיף 2.2:

לפני תחילת הקייטנה על המנהל לקיים בדיקה מקדימה של הסיכונים והמפגעים הקיימים בשטחה.

בדיקה זו תיעשה בסיועם של יועץ בטיחות ואיש תברואה שיגיעו למקום, יאתרו את המפגעים ואת הליקויים וינחו את המנהל בהתאם.